Materská Škola Obrancov Mieru, Detva
::  Kontakty
::  Výročná sprava 2005/06
::  Fotogaléria

Materská škola obrancov mieru č. 876/5  Detva

správa o výsledkoch a podmienkach
 výchovno-vzdelávacej činnosti
materskej školy obrancov mieru č.876/5
Detva
Za školský rok 2005/2006
Správa vo formáte .doc


PREDKLADÁ:            Jana Chalaničová            riaditeľka MŠ

     Prerokované v pedagogickej rade dňa: 19. 10. 2006

VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY:
Správa je vypracovaná v zmysle:

Identifikačné údaje


Názov :
 Materská škola Obrancov mieru č.876/5
Sídlo: Obrancov mieru č.876/5, 96212, DETVA
Štatutárny zástupca: Jana Chalaničová
Kontakt:
tel.: ++421 45/5455654
Forma hospodárenia:  rozpočtová organizácia
Riaditeľka: Jana Chalaničová
Zástupkyňa riaditeľky:
Alena Jasová
Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Miriam Ďuricová
Anna Burgerová
Vlasta Gallová
Anna Hudecová
Nepedagogickí zamestnanci: Mária Gondová               - vedúca stravovne
                                          - upratovačka
Emília Melichová            - upratovačka
Soňa Iľková                     - hlavná kuchárka
Jana Majdanová             - kuchárka
Vlasta Krnáčová             - hospodárka
Alžbeta Formánková      - ekonómka
Zriaďovateľ: 
Mesto Detva
Sídlo:      
Tajovského 7, 962 12, DETVA
Kontakt: tel.: ++421 45/5457625

  
Poradné orgány MŠ
Pedagogická rada:                                                 Jana Chalaničová
                                                                             Alena Jasová
                                                                             Mgr. Miriam Ďuricová
                                                                             Anna Burgerová
                                                                             Vlasta Gallová
                                                                             Anna Hudecová
Rada školy:
     Rada školy pri Materskej škole Obrancov mieru 876/5 Detva bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 25. 3. 2004. Funkčné obdobie začalo dňom 1. 4. 2004 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy:
Predseda: Ing. Slavomír Hronec – delegovaný za rodičov 
Podpredseda: Dagmar Mlynarčíková - delegovaná za rodičov
Tajomník: Vlasta Gallová - delegovaná za pedagogických zamestnancov
Člen: Soňa Iľková - delegovaná za nepedagogických zamestnancov
Člen: Mgr. Monika Murínová - delegovaná za zriaďovateľa
Člen: RNDr. Juraj Bódi – delegovaný za zriaďovateľa
Člen: Mgr. Zdena Jamnická – delegovaný zástupca právnickej osoby


     S decentralizáciou riadenia školstva a na základe Národného programu výchovy a vzdelávania v  SR sa činnosť vedenia materskej školy v roku 2005  intenzívne orientovala na transformáciu  a od  1. januára 2006 sa stala naša MŠ právnym subjektom.

Údaje o počte detí


I. trieda:    3 – 4     25 detí
II. trieda:   4 – 5     22 detí
III. trieda:  5 – 6     28 detí

spolu: 75 detí

K aprílu 2006 bolo zapísaných na školský rok 2006/2007:  20 detí

ÚDAJE O KVALIFIKÁCII A ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV


     Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky, sú držiteľmi certifikátov a osvedčení v rôznych oblastiach zameraných na zlepšenie kvality výchovno–vzdelávacieho procesu  a ďalej sa pravidelne zúčastňujú periodického vzdelávania.

KVALIFIKÁCIA, CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA

Jana Chalaničová
SŠ vzdelanie
Riadenie MŠ
Osobitosti edukácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím

Alena Jasová
SŠ vzdelanie
Osobitosti edukácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím


Mgr. Miriam Ďuricová
VŠ vzdelanie
1. kvalifikačná skúška
Rozvíjanie životných zručností
Ako diagnostikovať dieťa predškolského veku
Pedagogická diagnostika, individualizácia a integrácia v MŠ

Anna Burgerová
SŠ vzdelanie
Ako pracovať s deťmi vo vodnom prostredí
Prosociálna výchova v MŠ

Vlasta Gallová
SŠ vzdelanie
Antistresový program pre učiteľky MŠ

Anna Hudecová
SŠ vzdelanie
Osobitosti edukácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Jana Chalaničová
Ako plánovať, realizovať a hodnotiť edukačný proces v MŠ

Alena Jasová 
Rozvíjanie kompetencií ku zdravému životnému štýlu
Ako postupovať pri integrácii so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Práca v školskej knižnici

Mgr. Miriam Ďuricová
Rozvíjanie kompetencií ku zdravému životnému štýlu
Ako postupovať pri integrácii so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí
Zimné športy a hry na snehu v MŠ
Ako pracovať s deťmi vo vodnom prostredí

Vlasta Gallová
Výtvarné techniky vo výtvarných činnostiach s deťmi

Anna Hudecová
Zdravá MŠ

Udaje o Projektoch A aktivitÁch


PROJEKT

     V školskom roku 2005/2006 sme realizovali  PROJEKT - PROTIDROGOVÝ ŠTVORLÍSTOK s finančným príspevkom 30 000 Sk od Protidrogového fondu (ďalej PDF) z Bratislavy.
PDF podporil len 2 materské školy na Slovensku.

Cieľ projektu

     Cieľom PROTIDROGOVÉHO ŠTVORLÍSTKU bolo
Oboznámiť rodičov s problematikou drogovej závislosti a možnosťami prevencie.
Primeranou formou a prostredníctvom konkrétnych aktivít posilňovať zdravý životný štýl u detí a tým predchádzať neskoršiemu vzniku drogových závislostí.
Naučiť deti kvalitne využívať voľný čas a chápať ho ako významnú životnú hodnotu.
Výcvik s cieľom nadobudnúť isté zručnosti v oblasti sociálnej komunikácie – isté sociálne kompetencie nevyhnutné k efektívnej prevencii.

Cieľ práce s rodičmi
Prvý a najbližší kontakt má dieťa s rodičom. Rodič ako prvý má možnosť rozlíšiť varovné signály závislosti. Aby túto úlohu zvládol, musí mať primerané množstvo informácií o:
A. drogových závislostiach a ich prevencii,
B. varovných signáloch pri podozrení, že došlo ku kontaktu s drogou,
C. formách a možnostiach pomoci.

Cieľ práce s deťmi
Deti v predškolskom veku síce neprichádzajú do kontaktu s drogami, ale vytvárajú si trvalé návyky, čo sa týka využívania voľného času, uplatňovania zdravého životného štýlu, alebo v oblasti sociálnych zručností. Preto považujeme toto obdobie za kľúčové z hľadiska efektívnej, dlhodobej a systematickej prevencie drogových závislostí.
Naším cieľom bolo naučiť deti organizovať si voľný čas športovými, kultúrno-výchovnými a environmentálnymi aktivitami, konkrétnymi aktivitami posilňovať zdravý životný štýl a systematicky trénovať a cvičiť zručnosti v oblasti sociálnej komunikácie, tak aby dochádzalo k posilňovaniu želaného správania a aby deti nadobudli isté sociálne kompetencie nevyhnutné k prevencii drogových závislostí..
K naplneniu cieľa pre deti slúžili hlavne hry  na rozvoj sociálnej komunikácie, empatie, zdravého sebavedomia, na nácvik asertívneho správania, aktivity zamerané na riešenie konfliktov a prevenciu agresivity a environmentálne hry.

Autorka a koordinátorka projektu: Mgr.Miriam Ďuricová

AKTIVITY
    
     V prvom polroku deti III. triedy – najstaršej vekovej skupiny - jeden krát týždenne navštevovali počítačový krúžok na II. ZŠ, z ktorého deti získali na záver osvedčenie.
      Počas celého roka deti II. a III. triedy jeden krát týždenne navštevovali krúžok Anglického jazyka, kde sa hravou formou oboznamovali so základnými pojmami a slovnými spojeniami. Na záver deti poznali niekoľko anglických piesní a básní, ktorým i rozumeli.
     Počas celého roka deti III. triedy mali možnosť jeden krát týždenne absolvovať v čase odpočinku krúžok Ľudové remeslá.
     Zaradili sme sa do preventívno-ozdravovacieho programu (z projektu PROTIDROGOVÝ ŠTVORLÍSTOK) s finančnou podporou firmy BOIRON, kde deti pod dohľadom a so súhlasom rodiča dobu 3 mesiacov preventívne brali homeopatikum OSCILLOCOCINUM. Osvedčilo sa nám to, pretože deti ani v chrípkovom období nemali diagnostikovanú chrípku, len ľahké nádchy, alebo angínu. Jedine naša MŠ nebola zatvorená v chrípkovom období.
     Pravidelne sme navštevovali divadielka a predstavenia v Detve i vo Zvolene.
     Počas zimných mesiacov chodili deti III. triedy  dva – krát týždenne korčuľovať na Zimný štadión.
     Zúčastnili sme sa Školy v prírode – Látky, Kerametal – Areál športov, ktorá bola zameraná na pobyt detí v prírodnom prostredí a zabezpečenie prevencie drogových závislostí (s finančnou podporou PDF – Protidrogového fondu - z projektu PROTIDROGOVÝ ŠTVORLÍSTOK) tým, že nadobudnú určité sociálne kompetencie. Dôraz bol kladený na ekologickú, estetickú a environmentálnu výchovu. Telovýchovné a rekreačné prvky sme plnili prostredníctvom predplaveckej prípravy.

Ďalšie aktivity:
Šarkaniáda
Ochutnávka zdravej výživy pre rodičov a deti
Maškrtníček pre rodičov
Besedy pre rodičov
Bobovačka, lopárovačka
Lyžovanie v areáli  MŠ
Plaváreň SLIAČ
Soľná jaskyňa SLIAČ
Mikuláš v MŠ
Zvolenský zámok a Palacinkáreň
Superstar v MŠ
Karneval v MŠ
Deň Zeme
Výlet na Salaš
Návšteva knižnice
Skauti v MŠ
Návšteva Ranču v Zelenom údolí
Vozenie na poníkoch
MDD pre deti

     V školskom roku 2005/2006 Mgr. Miriam Ďuricová pripravovala projekt na rozvoj kľúčových kompetencií detí v MŠ -  ČÍM BUDEM? BUDEM DOBRÝM ČLOVEKOM!, kde žiadala o finančnú podporu  vo výške 105 000 Sk spoločnosť TIPOS a Nadáciu pre deti Slovenska v rámci grantového programu Stierame rozdiely.

Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach MŠ


PRIESTOROVÉ PODMIENKY

     Materská škola sa nachádza v tichšej zóne mesta Detva, mimo hlavnej komunikácie, čo je pre deti, ktoré ju navštevujú obrovskou výhodou. Okolie MŠ je upravené tak, aby mali deti dostatok priestoru na aktívnu činnosť počas pobytu vonku.
Samotná budova je členená na 2 časti. V prednej časti sa nachádzajú 3 triedy, riaditeľňa a spoločná jedáleň a v zadnej časti sa nachádza kuchyňa, sklad a kancelária vedúcej stravovne. Interiér MŠ je esteticky upravený a výzdoba sa pravidelne mení podľa ročných období, aby bolo pre deti vytvorené obohacujúce prostredie.

MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY

     Materiálno – technické vybavenie MŠ je veľmi dobré. MŠ disponuje 2 ks PC pre  zamestnancov a 1 ks PC pre deti. Ďalej máme k dispozícii 2 ks tlačiarne, 1 ks kopírovacie zariadenie a laminátor. Z didaktickej techniky sa nám v tomto školskom roku podarilo doplniť: automatickú práčku, CD prehrávače, televízor a DVD prehrávač.
Plánujeme:
dokúpiť digitálny fotoaparát
doplniť pieskoviská
dokúpiť nové posteľné prádlo
doplniť exteriér MŠ
doplniť knihy a hračky pre deti
doplniť učiteľskú knižnicu
požiadať opakovane MsÚ o prehodnotenie opravy budovy MŠ

Údaje o finanČnom zabezpeĆení MATERSKEJ Školy


PRÍJMY

 Dotácia na dieťa 22 853 Sk  X 75 detí
   
1 713 975 Sk      

Úhrada prevádzkových nákladov
2 – 4 ročné deti - 150 Sk / mesiac
5 – 6 ročné deti -   75 Sk / mesiac
   

100 650 Sk      

Prostriedky ZRŠ
   
23 675 Sk      

Prostriedky z 2%
   
10 900 Sk      

SPOLU
   
1 849 200 Sk     


Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce za školský rok 2005/2006

     Cieľom našej celoročnej práce bolo využiť na maximum možnosti jednotlivých rozvojových úrovní dieťaťa a zámerne stimulovať a rozvíjať všetky stránky osobnosti dieťaťa – kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Uplatňovali sme model tvorivo-humanistickej výchovy. Tento model v sebe integruje humanistický a personalistický prístup, kde v centre nie je učenie, činnosť a výkony, ale v strede záujmu je osobnosť dieťaťa – jeho myslenie, prežívanie, cítenie, tvorenie a správanie.

USPORIADANIE DŇA:

RANNÉ HRY: Deti mali každý deň vytvorené  bohaté podmienky na činnosti, ktoré im poskytovali uspokojenie, radosť, sociálne podnety a najmä rozvoj po každej stránke. Nakoľko sme realizovali tematické plánovanie, snažili sme sa všetky činnosti a aktivity motivovať už od rána danou témou.  Ranné hry sme využívali najmä na skupinovú a individuálnu prácu, alebo na realizáciu didaktických aktivít, ktoré rešpektujú individuálne zvláštnosti a možnosti detí. V čase samotných hier a činností sme sa sústreďovali na pozorovanie správania a konania detí, aby sme vedeli čo najpresnejšie identifikovať ich zónu aktuálneho vývinu (ZAV) a mohli nastaviť činnosti tak, aby dochádzalo k rozvoju ich zóny najbližšieho vývinu (ZNV). Výsledky pozorovania sa stali tiež východiskom pre voľbu adekvátnych metód a výchovných stratégií.

RANNÉ CVIČENIE: Realizovali sme ho každodenne, podľa podmienok buď v triede MŠ, na dvore, v gymnastickej telocvični, alebo v centre voľného času.
Deti veľmi radi cvičia na riekanky a na hudbu. Pri cvičení s riekankami sa naučili reagovať na jej slová a získali tak pocit úspešnosti. Uvedomili sme si, že riekanky sú silným emocionálnym stimulom pri cvičení a podporujú aj disciplinovanosť, pomáhajú udržať pozornosť a tak prinášajú hodnotné výchovné výsledky. Počas celého roku sme používali telovýchovné názvoslovie a v druhom polroku už deti samé vedeli niektoré cviky správne pomenovať.

ZAMESTNANIE: Realizovali sme ho podľa možností skupinovo, formou didaktických aktivít počas ranných hier, alebo na pobyte vonku – podľa typu úlohy. Niektoré typy úloh sme realizovali hromadne, alebo sme robili po skupinkách a na záverečné zhrnutie a zhodnotenie sme opäť volili formu hromadnú. Dĺžka zamestnania bola prispôsobená veku detí a v predškolskej triede sa postupne predlžovala z 20 na 30 minút. Cieľavedome a systematicky sme plnili úlohy z Programu výchovy a vzdelávania.

POBYT VONKU: V každom ročnom období sme realizovali pobyt na čerstvom vzduchu, čím sme zvyšovali odolnosť a otužilosť detí. Snažili sme sa naplniť výchovno-vzdelávací, pohybový i rekreačný cieľ pobytu vonku.
 
ODPOČINOK: V dôverných chvíľkach sme využívali širokú škálu kaziet, CD a kníh. Väčšina detí počas odpočinku spala. Deti sme do spánku nikdy nenútili, ale rôznymi formami sme sa im snažili vysvetliť, aký dôležitý je spánok pre ich telo a organizmus. V druhom polroku sme postupne odbúravali spánok tým, že sme ho skracovali a neskôr časť nahradili krúžkovou činnosťou v určitých dňoch.

ODPOLUDŇAJŠIE ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI: V popoludní  sme volili také činnosti, ktoré rešpektujú zvýšenú únavu detí z celodenného pobytu detí v MŠ. Boli to činnosti, v ktorých deti mohli uplatniť svoje individuálne záujmy a v ktorých môžeme s deťmi individuálne pracovať. Boli to činnosti, ktoré deti zaujali, ale nekládli zvýšené nároky na ich nervovú sústavu.


OBSAH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

ROZVOJ POZNANIA: Na základe konkrétnych činností sme rozvíjali najmä zmyslové poznávanie detí, t.j. obohacovali sme pocity, predstavy, rozvíjali sme myslenie, reč, fantáziu a pamäť. Deti mali utvorené základné poznatky o jednotlivých ročných obdobiach, o zvieratách, doprave, sviatkoch, zdravej výžive, predmetoch a ich vlastnostiach, o rodine, rastlinách atď. Všetky úlohy sme sa snažili plniť v bezprostrednom kontakte s prírodou, okolím, skutočnými predmetmi, pretože priamy kontakt znásobuje úspešnosť dieťaťa.

TELESNÁ VÝCHOVA: Pravidelným zabezpečením cielenej pohybovej aktivity sme u detí vypestovali správne držanie tela a zvládnutie základných pohybových schopností a návykov. Telesná výchova bola obohatená o cvičenie relaxačných cvičení v CVČ a cvičenie na netradičnom náradí (napr. trampolína, rebriny, kladina, hrazda...) v gymnastickej telocvični pod vedením trénera.

JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Cieľom jazykovej výchovy detí predškolského veku je osvojenie si základov hovorenej podoby spisovného jazyka. V tomto procese sa uplatňuje spočiatku napodobňovanie – pasívne preberanie toho, čo počuje, preto hlavným prostriedkom jazykovej výchovy bol náš bezchybný rečový prejav. Počas roka sme prehlbovali schopnosť detí pomenovať predmety a javy. Spresňovali a prehlbovali sme chápanie slov. Hravou formou sme obohacovali slovnú zásobu detí o nové slovné druhy – podstatné mená, prídavné mená i slovesá. Zamerali sme sa aj na schopnosť zovšeobecňovať pojmy, čo sa nie všetkým deťom darilo. Pri výskyte porúch reči sme sa snažili rodičom vysvetliť dôležitosť logopedickej starostlivosti, pretože chybná výslovnosť môže brzdiť i rozumový vývin dieťaťa. U väčšiny detí je veľmi dobre rozvinutá schopnosť viesť dialóg s deťmi i dospelými, kde rešpektujú hovoriaceho. V druhom polroku sme sa zamerali na prehĺbenie jazykového citu preto, aby sa rečové prejavy detí gramaticky skvalitňovali a postupne sa dosiahla gramatická správnosť.

LITERÁRNA VÝCHOVA: Deti majú pozitívny vzťah k literatúre, či už čítanej, alebo počúvanej. Vedia opatrne pracovať s knižkou. Deti s nadšením objavovali krásu slova, ilustrácií, hodnotili konanie postáv, alebo vyjadrovali ich charakteristiku prostredníctvom dramatizácie. S deťmi sme niekoľko - krát navštívili divadelné predstavenie v Detve i vo Zvolene.

MATEMATICKÉ PREDSTAVY: Pri cieľavedomom rozvíjaní matematických predstáv sme postupovali podľa  zásad od jednoduchého – k zložitému, od konkrétneho – k abstraktnému, pričom sme rozvíjali u detí logické myslenie a samostatnosť pri riešení úloh.

HUDOBNÁ VÝCHOVA: Hudobno-pohybové činnosti boli najobľúbenejšou a najtypickejšou aktivitou pre pochopenie hudby. Spojením hudby s pohybom deti dosiahli hlbšie prežívanie hudby. Hlavne dievčatá mali záujem o hudobné činnosti či už o spev, počúvanie hudby, alebo inštrumentálne činnosti.
      Naučili sme sa veľa  ľudových i autorských piesní, PH so spevom, čo deti najstaršej   
      vekovej skupiny predviedli i na GALAVEČIERKU vo ZVOLENE NA ZÁMKU,       
      z ktorého máme i krátky videozáznam.

VÝTVARNÁ A PRACOVNÁ VÝCHOVA: Deti mali možnosť vždy už od rána prehlbovať svoje zručnosti pri práci s nožnicami, papierom, lepidlom, látkou, farbami, plastelínou či iným materiálom. Veľmi radi sa venovali práci tohto charakteru. Presnosť a trpezlivosť sme si precvičovali cielenými aktivitami a  v PL zameraných na grafomotoriku (hlavne deti s OPŠD) Pracovali sme aj s časopisom Adamko. Musíme konštatovať, že u všetkých detí sa výtvarný a pracovný prejav, či už presnosť, alebo čistota pri práci výrazne skvalitnil. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže CVČ, materského centra KUBKO i televízie JOJ, kde sme obdržali diplomy i ceny.

     Naším cieľom bolo rozvinúť každé dieťa na čo najvyššiu úroveň a k tomu sme prispôsobili naše metódy i formy práce. Snažili sme sa akceptovať deti také, aké sú a maximálne podporovať rozvoj ich osobností.


Cieľ  určený v koncepčnom zámerE Rozvoja MŠ a jeho plnenie
 

CIEĽ

     MŠ sa chcela v danom školskom roku profilovať ako MŠ podporujúca zdravý životný štýl.

PLNENIE

Aktivity smerom k rodičom na podporu zdravého životného štýlu.
Aktivity smerom k deťom na podporu zdravého životného štýlu.
Aktivity smerom k zamestnancom na podporu zdravého životného štýlu.
PROJEKT – PROTIDROGOVÝ ŠTVORLÍSTOK (viď  bod č. 4)


Poslanie a vízia materskej školy


Hlavné činnosti materskej školy:
Sú dané platnými zákonmi.    
Hlavnou činnosťou predškolského zariadenia je plánovito a systematicky realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Predškolské zariadenie vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom  školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí vo veku od dvoch do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.
Predškolské zariadenie poskytuje odborno-poradenské konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré do zariadenia dochádza.
 
POSLANIE:
 
     Poslanie materskej školy je definované v § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 279/ 1993 Z. z. o predškolských zariadeniach a konkretizované je v § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 91/1997    Z. z. nasledovne : „Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. “
     Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom predškolskej výchovy je všestranný, celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Cieľ predškolskej výchovy spočíva hlavne v zabezpečovaní zdravého a plnohodnotného života každého dieťaťa.

Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia v plnej miere uskutočňuje:
Cieľavedomú a systematickú výchovno – vzdelávaciu činnosť.
Pôsobenie prostredníctvom kvalifikovaných učiteliek s dlhoročnou pedagogickou praxou.
Odborno – poradenskú činnosť.

VÍZIA:

     MŠ sa bude sa orientovať na výchovno-vzdelávacie a poradenské aktivity, ktoré:
zabezpečia všetkým deťom rovnakú šancu sa vzdelávať, čo si bude vyžadovať zásadnú zmenu vo výchove a vzdelávaní dieťaťa: prejsť od vzdelávania zameraného na memorovanie ku výchove a vzdelávaniu slúžiacemu na individuálny rozvoj každého žiaka,
prostredníctvom vzdelávania cez MPC Banská Bystrica, NDS Bratislava a  Interného metodického vzdelávania a formou samoštúdia vybaviť pedagógov takými kompetenciami, aby každé dieťa malo rovnakú šancu sa vzdelávať,
participovať s rodičmi a ponúkať im odborno-poradenské konzultácie, prezentovať dôležitosť predškolského vzdelávania v rámci pedagogizácie rodičovskej a širšej spoločnosti,
naďalej sa profilovať ako MŠ podporujúca zdravý životný štýl prostredníctvom aktivít smerovaných na zamestnancov, deti, rodičov i širšiu verejnosť.

VYPRACOVALI: Jana Chalaničová
                             Mgr. Miriam Ďuricová
Zapnut Snehovy Efekt
Powered By Tulak-Web
Administrátorské Zohranie